2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակի փաստացի կոմպլեկտավորում
/2018 թ.սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ /

 

 

N Դասարան Միավոր Աշակերտների
թիվ
Աշակերտների թափուր
թվաքանակ ըստ
դասարանների
1  I  2  70  0
2  II  2 64  5
3  III  2  49  21
4  IV  2 62  8
5  V  2  60  9
6  VI  2 54  17
7  VII  2 60  9
8  VIII  2 46  24
9  IX  2  60  10
Ընդամենը  18  525  103